RADA ŠKOLY

Rada školy pri Špeciálnej materskej škole, Štvrť M.R. Štefánika 12 v Lučenci bola zriadená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená dňa 22.10.2013.

Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje  verejné záujmy a záujmy zákonných zástupcov detí , pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Rada školy pri Špeciálnej materskej škole v Lučenci má 7 členov:

Predseda rady školy: Mgr. Sabó Dominika
Podpredseda rady školy: Mgr. Murínová Ivana
Mgr. Jarinčik Simona
Outratová Katarína
Mgr. Kačániová Veronika 
Ing. Orságová Katarína PhD.
PhDr. Zajková Gabriela

Predseda rady školy predkladá najneskôr do 31. marca výročnú správu, ktorá obsahuje hlavne prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy, zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka a ďalšie údaje určené radou školy.