ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

V zmysle § 7, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a doplnení niektorých zákonov vydáva riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade a rade školy školský vzdelávací program, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v našej materskej škole. Na tejto stránke si môžete prehliadnuť náš školský vzdelávací program, v ktorom nájdete napr. ciele a poslanie výchovy a vzdelávania, zameranie, učebné osnovy, profil absolventa našej školy  a mnoho ďalších cenných informácií.