O NÁS


Formovanie a vznik dnešnej Špeciálnej materskej školy, Štvrť M.R. Štefánika 12 v Lučenci predchádza pomerne bohatá minulosť a je úzko spätá so vznikom Detského integračného centra v roku 1996.    Detské integračné centrum sa stáva právnym subjektom v roku 2002 a o štyri roky neskôr v roku 2006 je pri Detskom integračnom centre zriadená Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami s dvoma triedami. Po niekoľkých organizačných zmenách má dnes Špeciálna materská škola Štvrť M.R. Štefánika 12 v Lučenci dve triedy s celodennou a jednu s poldennou prevádzkou. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu vypracovaného školou.

Výchovný a vyučovací proces je prispôsobený individuálnym potrebám, možnostiam a schopnostiam detí vyplývajúcim z ich zdravotného znevýhodnenia. Výchova a vzdelávanie sa realizuje vzdelávacím programom ISCED 0 a na základe individuálnych výchovno – vzdelávacích programov. Úspechom spoločného snaženia je všeobecná pripravenosť detí na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

 
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁCACEJ ČINNOSTI 2012/2013
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2013/2014
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2014/2015
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2015/2016
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2016/2017
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2017/2018
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2018/2019
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2019/2020
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2021/2022
SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2022/2023