O NÁS

VITAJTE NA WEB STRÁNKE ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY!

Formovanie a vznik dnešnej Špeciálnej materskej školy, Štvrť M.R. Štefánika 12 v Lučenci predchádza pomerne bohatá minulosť a je úzko spätá so vznikom Detského integračného centra v roku 1996.    Detské integračné centrum sa stáva právnym subjektom v roku 2002 a o štyri roky neskôr v roku 2006 je pri Detskom integračnom centre zriadená Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami s dvoma triedami. Po niekoľkých organizačných zmenách má dnes Špeciálna materská škola Štvrť M.R. Štefánika 12 v Lučenci dve triedy s celodennou a jednu s poldennou prevádzkou  a disponuje organizačnou zložkou Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu vypracovaného školou.

Výchovný a vyučovací proces je prispôsobený individuálnym potrebám, možnostiam a schopnostiam detí vyplývajúcim z ich zdravotného znevýhodnenia. Výchova a vzdelávanie sa realizuje vzdelávacím programom ISCED 0 a na základe individuálnych výchovno – vzdelávacích programov. Úspechom spoločného snaženia je všeobecná pripravenosť detí na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 2012/2013

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 2013/2014

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 2014/2015

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 2015/2016

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 2016/2017

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 2017/2018

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 2018/2019
 
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 2019/2020