TRIEDY

                                                                                                                                                                        Špeciálna materská škola v Lučenci dnes disponuje troma triedami. Dve triedy boli zriadené s celodennou prevádzkou od 6.30 hod. do 16.00 hod. a jedna trieda s poldennou prevádzkou od 6.30 hod. do 12.00 hod. V jednej triede musia byť minimálne štyri deti a maximálne ich môže byť desať. Dnes dve triedy s celodennou prevádzkou navštevuje spolu 18 detí a triedu s poldennou prevádzkou navštevuje päť detí.

Naša materská škola poskytuje deťom predprimárne vzdelanie – ISCED 0, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu. Dokladom o jeho získaní je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydávame. Vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku alebo keď dosiahne školskú spôsobilosť. Dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami môže dosiahnuť školskú spôsobilosť až v ôsmom roku veku.

Výchovno – vzdelávací proces realizovaný špeciálnym pedagógom na triede je založený na bezpodmienečnom pozitívnom prijatí, empatii, otvorenom prejavovaní pocitov a snahe o zrkadlení pocitov detí. Každodenný program kladie dôraz na voľnú hru/pedagóg je partnerom dieťaťa/, individuálnu špeciálnu starostlivosť, budovanie zmysluplných pravidiel, rituálov, jasne vymedzenú štruktúru činností a relaxáciu, slobodu tvorivosti, slobodu prameniacu z pohybu a kontaktu s prírodou.

Po špeciálnopedagogickom a pozorovacom období špeciálni pedagógovia na triedach vypracujú pre každé dieťa individuálny výchovno – vzdelávací plán, ktorý presne vychádza z edukačných potrieb dieťaťa podľa jeho konkrétneho zdravotného znevýhodnenia. Tento plán sa každý mesiac prehodnocuje a inovuje podľa aktuálneho stavu dieťaťa.

Denný poriadok je zostavený tak, aby pružne reagoval na potreby, záujmy a možnosti detí. Jednotlivé organizačné formy výchovno-vzdelávacieho pôsobenia nie sú časovo vymedzené,  presne vymedzený je len čas pre činnosti zabezpečujúce životosprávu a odpočinok a individuálne odborné intervencie. V ostatnom čase realizujeme jednotlivé organizačné formy edukačného procesu: hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku a edukačné aktivity, v ktorých je zastúpené spontánne i zámerné učenia.

Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho pôsobenia veľký dôraz kladieme na využívanie metód aktivizujúcich deti: interaktívne, rozvíjajúce tvorivosť, metódy zážitkového učenia, hru, dramatizáciu.

Realizujeme tzv. PC terapiu- individuálnou formou- cieľom je získať u dieťaťa základné zručnosti pri práci s IKT pomocou špeciálnych počítačových programov na rozvoj zrakového a sluchového vnímania, matematické predstavy, pamäť, orientácia v priestore, komunikačné zručnosti, logické myslenie, zraková a sluchová analýza a syntéza, serialita, intermodialita. Uplatňujeme systematickú predškolskú prípravu pre deti predškolského veku a pre deti s OPŠD a to formou pravidelnej skupinovej práce s pracovnými listami zameranými na rozvoj grafomotorických zručností a vizuomotoriky.  Dbáme na celostný osobnostný rozvoj dieťaťa, na rozvoj jeho tvorivosti a rozvoj pozitívnych postojov k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu iných a zachovania zdravia v bežných i krízových situáciách. Deti sa učia vnímať stav svojho zdravia i choroby a vyjadrovať dospelému pocity z vlastného ochorenia, ako aj elementárnej úrovni pomôcť druhým pri úraze alebo ochorení.

Počas pobytu v materskej škole sa deťom venuje aj fyzioterapeut pôsobiaci v našej materskej škole. Po diagnostike detí stanovuje dlhodobý a krátkodobý rehabilitačný program, a to prísne individuálne, ktorý potom realizuje počas celého školského roka. Viac informácií ohľadom fyzioterapie si môžete prečítať v sekcií „CŠPP“.