ZÁPIS 2020

Špeciálna materská škola v Lučenci oznamuje zákonným zástupcom detí v zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 a § 3 Vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole, že termín na podávanie žiadostí pre prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v roku 2020 bude na základe rozhodnutia ministra školstva z 26.03.2020: 

od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a rodičov a to prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá bude dostupná tu na webovom sídle školy vo vyššie uvedenom termíne.

Nebude sa vyžadovať predloženie správ z odborných vyšetrení dieťaťa v príslušných zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (CŠPP alebo CPPPaP) 

Dieťa, ktorého rodičia požiadajú o prijatie do špeciálnej materskej školy po 26.03.2020 bude prijaté len na diagnostický pobyt, ktorý môže trvať maximálne jeden rok. Počas tohoto obdobia bude potrebné dodatočne priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a odborné správy z vyšetrení realizovaných v príslušných zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Pri rozhodovaní o prijímaní detí do špeciálnej materskej školy riaditeľ berie do úvahy možnosti, ktoré dieťaťu materská škola vzhľadom na jeho zdravotné postihnutie (stupeň postihnutia) a aktuálnemu zloženiu triedy (druhy a stupne postihnutia detí) môže poskytnúť. Rovnako sa prihliada na kapacitné možnosti špeciálnej materskej školy, ktoré sú presne vymedzené RÚVZ v Lučenci.

Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.