Otvárame

Špeciálna materská škola v Lučenci začína spúšťať svoju prevádzku od 01.06. 2020. Prevádzka bude až do odvolania prebiehať v obmedzenom režime. Tu je niekoľko základných informácií:

Prevádzka tried č. 1. a 2. začína 07.00 hod. a končí 16.00 hod. Prevádzka triedy č. 3 pre deti s viacnásobným postihnutím začína 06.30 hod. a končí 12.00 hod. V každej triede môže byť maximálne sedem detí. Dieťa do školy môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca, ktorý musí mať pred vstupom do budovy rúšku. Pri vstupe do budovy si musí tiež dezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý zabezpečí škola.

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky dlhšej ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

Pri odovzdávaní dieťaťa pedagogickému zamestnancovi školy bude prebiehať ranný filter. (meranie telesnej teploty dieťaťa a orientačné posúdenie zdravotného stavu dieťaťa). Ak dieťa vykazuje niektoré z možných príznakov COVID 19 pedagogický zamestnanec takéto dieťa nepreberie.

Pri pobyte v interiéri a v exteriéri školy deti nemusia nosiť rúška. Zákonný zástupca dieťaťa zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom školy.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu tried sa prednostne budú umiestňovať deti zamestnaných rodičov a to v nasledovnom poradí:

 1. deti zdravotníckych pracovníkov
 2. deti príslušníkov záchranného a hasičského zboru
 3. deti príslušníkov PZ
 4. deti pedagogických a odborných pracovníkov
 5. deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
 6. deti príslušníkov ozbrojených síl

Povinný odpočinok na lôžku môžu absolvovať len deti, ktorých rodičia sú riadne zamestnaní na minimálne 8 hodinový pracovný úväzok.

Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva ako súčasť Špeciálnej materskej školy bude v prevádzke s nasledujúcimi opatreniami:

 1. vstup a pobyt v zariadení bude umožnený len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), –
 2. zabezpečená voľne dostupná dezinfekcia rúk pre účely jej pravidelného používania,
 3. pravidelné sledovanie zdravotného stavu osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),
 4. obmedzená odborná činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,
 5. zabezpečená starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky,
 6. uzatvorené CŠPP pre verejnosť, zákaz návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktuje na 047/ 43 341 47 alebo 0915 823 485, prostredníctvom emailov na dic-lc@mail.t-com.sk alebo poradna.lucenec@gmail.com a tiež prostredníctvom Live Chatu.