ČO TREBA VEDIEŤ PRED ODBORNÝM VYŠETRENÍM

Vyšetrovacie hodiny denne od 8.00 hod. do 12.00 hod. Konzultačné hodiny denne od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Vyšetrujeme aj v maďarskom jazyku.
Samotné vyšetrenie predchádza písomná žiadosť o vyšetrenie.
Bez písomného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka sa vyšetrenie nerealizuje.
V prípade ak vyšetrenie žiada škola je potrebné doložiť pedagogickú charakteristiku žiaka.
Dôležitý je doprovod zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka na vyšetrenie.
Ak dieťa, žiak navštevuje ambulanciu odborného lekára je potrebné priniesť na vyšetrenie jeho zdravotný záznam.
V prípade, že dieťa, žiak už v minulosti absolvoval psychologické alebo špeciálnopedagogické vyšetrenie je nutné predložiť správy z týchto vyšetrení.
Terénne vyšetrovanie realizujeme len vo výnimočných prípadoch ak to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa, žiaka.
Vypracovanie psychologickej a špeciálnopedagogickej správy v zmysle správneho konania trvá 30 dní.

Poskytovať a sprístupňovať osobné údaje o inej osobe cez telefón je zakázané.