CENTRUM ŠPECIÁLNO – PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva ako súčasť Špeciálnej materskej školy, Štvrť M.R.Štefánika 12 v Lučenci je ako vyplýva aj z jeho názvu organizačnou zložkou našej školy. Pôsobia v ňom dvaja špeciálni pedagógovia, psychológ, sociálny pedagóg a fyzioterapeut.

Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva je špeciálne poradenské zariadenie, ktoré poskytuje starostlivosť deťom  a žiakom so zdravotným postihnutím od ranného veku až po prípravu na povolanie. Zabezpečuje odbornú a metodickú pomoc zákonným zástupcom detí, pedagógom a ostatným pracovníkom rezortu školstva.

Koncepčným zámerom zariadenia je:

 1. Včasné vyhľadávanie, diagnostika a evidencia detí z rôznymi postihnutiami.
 2. Zabezpečenie komplexného diagnostického procesu.
 3. Zabezpečenie systematickej rehabilitačnej starostlivosti fyzioterapeutom.
 4. Realizácia psychodiagnostických, reedukačných a psychoterapeutických aktivít.
 5. Vytváranie podmienok pre začlenenie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami do škôl bežného typu.
 6. Vytváranie koordinovaných postupov s rezortami participujúcimi na riešení danej problematiky.
 7. Vypracúvanie metodických materiálov.

Cieľom komplexnej starostlivosti je dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti detí a mládeže so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v záujme ich spoločenského a pracovného uplatnenia.

Poskytujeme starostlivosť v oblasti:

 • poradenskej
 • špeciálno – pedagogickej
 • psychologickej
 • terapeutickej
 • rehabilitačnej
 • sociálnej

V našom  Centre špeciálno – pedagogického poradenstva na úseku rehabilitácie pôsobí fyzioterapeut, ktorý poskytuje starostlivosť klientom poradne ambulantnou formou  a deťom našej materskej školy poskytuje svoje služby každodenne. Základom je kinezioterapia, pohybová aktivita jedinca, ktorá čo najúčinnejšie upravuje zdravotný stav klienta. Z metodík sa používajú: dýchacia gymnastika, uľahčuje dychovú prácu a zlepšuje utilizáciu plynov, uvoľňuje dýchacie svalstvo, zlepšuje pohyblivosť bránice a rebier, uvoľňovanie skrátených svalových štruktúr s následným pretiahnutím svalov, postizometrická relaxácia s vytvorením predpätia vo svale s následným pretiahnutím svalu,  posilňovanie oslabených svalových skupín cvičením na fitloptách, nestabilných plošinách, pomocou thera-bandov, trampolíny, ribstolov, Pilatesove cvičenia so zameraním na hlboký stabilizačný systém, Kaltenbornovu metodiku, facilitačné metodiky.

Z  metodík používa proprioceptívnu neuromusculárnu facilitáciu – Freemana, rytmickú stabilizáciu, prvky z Bobatha – ovplyvňovanie svalového tonusu, reflexnú terapiu – nácvik základného pohybového stereotypu vpred, metódu Kabata– pohybové vzorce vedené diagonálnym smerom so súčasnou rotáciou. Ďalšou súčasťou sú psychomotorické cvičenia, ktorými sa rozvíja funkčná rezerva pohybového fondu a klient si uvedomuje vlastné telo a jeho funkcie. Nespornou súčasťou práce fyzioterapeuta je polohovanie, reedukácia stoja, chôdze, ako aj držania tela. Z fyzikálnej terapie fyzioterapeut využíva mechanoterapiu, do ktorej patrí masáž. Vykonáva klasickú masáž, reflexnú masáž, manuálnu lymfodrenáž, loptičkovanie, masáž s využitím akupresúrnych bodov, kranio-sakrálnu terapiu, orofaciálnu regulačnú terapiu (aplikuje sa u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou). Liečebné účinky elektrického prúdu sa využívajú v podávaní nízkofrekvenčných prúdov BTL prístrojom a ultrazvuku.

Ďalšou z liečebných procedúr je liečba polarizovaným svetlom, so širokým spektrom účinkov v chirurgii, otorinolaryngológií, v dermatológií. Pre pozitívnu tepelnú energiu fyzioterapeut využíva saunovanie detí, najmä s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, ale aj v rámci prevencie na zvýšenie imunitných a obranných schopností organizmu, ktoré sa realizuje raz do týždňa. Materská škola disponuje dvoma vírivými vaňami Liečebná a blahodarná sila vody sa využíva v hydroterapii. Pôsobenie vírivého kúpeľa a subaquálnej masáže je sumáciou tepelných a mechanických podnetov, ktoré môžu pôsobiť stimulačne aj inhibične.