ASISTENT UČITEĽA 2020

Zber údajov o asistentoch učiteľa (AU) pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ), čiže podávanie žiadostí  zriaďovateľa školy o nenormatívne finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v riadnom termíne. Škola po vyplnení údajov vo formulári prostredníctvom webovej aplikácie vytlačí protokol a odovzdá ho svojmu zriaďovateľovi v termíne do 24. 05. 2020.
S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu sa nebude vyžadovať povinné priloženie odporúčaní CŠPP alebo CPPPaP k prideleniu AU

Bližšie informácie tu

V prípade, ak škola požaduje od CŠPP alebo CPPPaP odporúčanie rozsahu prítomnosti AU a špecifikácie jeho činnosti v podmienkach danej školy vo vzťahu k žiakom – klientom príslušného poradenského zariadenia pre internú potrebu, obsah a forma komunikácie školy a školského zariadenia v tejto veci je na vzájomnej dohode. Poradenské zariadenia nemajú rozdeľovať žiakov do skupín ZZ a postupovať podľa tabuľky.

V prípade, že škola aj napriek vyššie uvedených skutočností bude od CŠPP vyžadovať vypracovanie odporúčania na zavedenie AU, prosíme kontaktujte nás na tel. čísle 0915 823 485